Architecture and Utopia

Architecture and Utopia is published on the occasion of ‘U-topophilia: Huang Sunquan’s Solo Exhibition’ organised by Red Brick Art Museum.

Publication Date: 2014.10.26

Author: Huang Sunquan
Editor Zeng Jie, Gan Zhiyu, Cai Jiaying
Commissioning Editors: Gong Jian, Qin Yinhui
Design Director: Mei Shuzhi
Designer: Wang Qian
Publisher: Red Brick Art Museum
Language: Chinese