Time · Reflecta · Temple

Time · Reflecta · Temple

Moderator: Zhang Jianling
Speaker: Gao Shiming, Wang Jianwei
Venue: Red Brick Art Museum
Language: Chinese

Ticket FREE