Permanent Abstraction: Epiphanies of a Modern Form in Escaped Totalities

This book contains images of artworks and the article ‘Permanent Abstraction: Epiphanies of a Modern Form in Escaped Totalities’ by Su Wei and Sonja Lau. The article examines abstract art closely within the historical and political context of China in the authors’ narratives.

Publication Date: 2016.11.06

Editor-in-Chief: Xia Yanguo
Editors: Thomas Mouna, Sun Tianyi, Sun Wenjie
Artists: Ding Yi, Eugen Popa, Li Jin, Liu Ding, K.M. Максимов, Ni Haifeng, Pang Xunqin, Triplicate Studio (Sui Jianguo, Zhan Wang and Yu Fan), Shi Zhenyu, Tang Jixiang, Yu Guohong, Wu Dayu, Wu Yinxian, Xie Nanxing, Yan Lei, Zhang Wei, Zhuang Yan
Publisher: Red Brick Art Museum
Languages: Chinese, English