“Tales From The Taiping Era” Artists Books Series ·Qiu’s Notes on ‘Colorful Lanterns at Shangyuan Festival’

Qiu’s Notes on ‘Colorful Lanterns at Shangyuan Festival’ is one of the artists’ books published on the occasion of ‘Tales From The Taiping Era’ organised by Red Brick Art Museum.

Publication Date: 2014.05.23

Publishing: Red Brick Art Museum

Editor-in-Chief: Gao Shiming
Associate Editor: Guo Xiaoyan
Executive Editor: Zhang Jianling
Contributing Editor: Qiu Zhijie
Managing Editor: Lai Anzhi
Design Director: Mei Shuzhi
Designers: Wang Qian, Sun Yifan
Publisher: Red Brick Art Museum
Language: Chinese, English