Tales From The Taiping Era Guide Book

Tales From The Taiping Era Guide Book is published on the occasion of“Tales From The Taiping Era” organised by Red Brick Art Museum. As a brochure before the formal catalogue, the book contains a preface by Mr. Yan Shijie, director of the Red Brick Art Museum, an essay by the curatorial team members Gao Shiming, Guo Xiaoyan, and Zhang Jianling. It also includes artists Huang Yong Ping, Wu Shanzhuan and Inga Svala Thórsdóttir, Yung Ho Chang, Wang Jianwei, Chen Chieh-Jen, Qiu Zhijie, Yang Fudong, Bai Shuangquan, Feng Bingyi, Guo Xi’s accounts, as well as rich manuscripts, sketches, images of works, the exhibition map and etc..

Publication Date: 2014.05.23

Publisher: Red Brick Art Museum
Artists: Huang Yong Ping, Wu Shanzhuan & Inga Svala Thórsdóttir, Yung Ho Chang, Wang Jianwei, Chen Chieh-Jen, Qiu Zhijie, Yang Fudong, Bai Shuangquan, Guo Xi, Feng Bingyi
Executive Editor: Tang Zehui
Managing Editors: Gong Jian, Gu Jing
Editors: Qin Yinghui, Lai Anchih
Translators: Stacey Duff, Lydia Lee
Design Director: Mei Shuzhi
Designers: Wang Qian, Sun Yifan
Language: Chinese, English