Thousand-Armed Guanyin

Published on the occasion of Thousand-Armed Guanyin organised by Red Brick Art Museum. Including an introduction by the museum director Yan Shijie and images and descriptions of multiple artists’ works.

Publication Date: 2019.07.19

Producers: Yan Shijie, Cao Mei
Editors: Sun Wenjie, Wang Jun, Jiang Yuyi
Designer: Xiao Mage & Cheng Zi
Translators: Jing Lei, Xia Tian, Xu Zhixuan, Gao Yifan, Bridget Noetzel, etc
Publisher: Red Brick Art Museum
Language: Chinese, English